Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Trong nước Văn Thiêm
Sáng 29/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tạo “sân chơi” công bằng cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng Sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc điều chuyển vốn từ năm 2022 sang năm 2023 Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy các công trình, dự án
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung

Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung: Đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì); dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) (Bộ Nội vụ chủ trì); đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất (Bộ Công thương chủ trì); về việc sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

Tại phiên họp, Chính phủ nghe cơ quan chủ trì báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của các đề nghị xây dựng pháp luật, dự án luật; ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra; quá trình tiếp thu ý kiến hoàn thiện các dự thảo luật; đồng thời thảo luận về trình tự, thủ tục, sự cần thiết ban hành luật, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng luật, đặc biệt thảo luận kỹ các nội dung của các luật.

Đối với đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Chính phủ tập trung thảo luận tập trung 5 nhóm chính sách: Khái niệm nhà giáo, vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Chính phủ tập trung thảo luận về: Số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ số; quản lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; lưu trữ tư; cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ; quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Về đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất, Chính phủ tập trung thảo luận các nội dung liên quan: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại; quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất.

Về việc sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, Chính phủ thảo luận các quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công; tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án đầu tư về hạ tầng, giao thông...

Gỡ vướng quy định để khơi thông nguồn lực phát triển

Điều hành thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung của các dự án luật, kết luận giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo các luật, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ chủ trương, quan điểm của Đảng; thực hiện theo đúng các nội dung mà Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến, chỉ đạo.

Các đơn vị tiếp tục tổng kết các quy định pháp luật liên quan, kế thừa những quy định đã được thực tế chứng minh, áp dụng có hiệu quả; bổ sung các quy định để xử lý những bất cập, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn; Rà soát, bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan; Tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham khảo có chọn lọc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tích cực tham vấn, truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận; tích cực phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan; Cần đánh giá tác động chính sách một cách kỹ lưỡng, bảo đảm chính sách được đưa ra là hợp lý, sát thực tế, khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan từ Trung ương tới cơ sở; các cơ quan ở Trung ương tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, giám sát, kiểm tra, thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các quy định thông thoáng, phù hợp với điều kiện, truyền thống văn hóa lịch sử của đất nước. Thủ tướng lưu ý, có những quy định phù hợp với điều kiện các nước phát triển nhưng không khả thi trong điều kiện Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi.

Cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tháo gỡ được vướng mắc về quy định thì mới tháo gỡ, khơi thông được nguồn lực, thúc đẩy được tăng trưởng; phải phân cấp, phân quyền thì mới nâng cao tính chủ động của các cấp.

Với đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Thủ tướng lưu ý cần cơ chế tập trung, tổng thể với đội ngũ nhà giáo, các chính sách vừa bảo đảm đặc thù, vừa phù hợp, hài hòa với tổng thể chung; vừa bảo đảm tính hiện đại, hội nhập, vừa phù hợp với văn hóa-lịch sử của đất nước, truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.

Với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục tổng kết Luật Hóa chất hiện hành và các quy định có liên quan, bảo tính đồng bộ, thống nhất và đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hóa chất.

Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, Thủ tướng cho biết, việc đề nghị xây dựng luật hoặc nghị quyết của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đầu tư, ngân sách là yêu cầu thực tiễn, được nhiều bộ, ngành, địa phương đề xuất, kiến nghị.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng phương án phù hợp trên cơ sở rà soát các chính sách đang thực hiện, thí điểm có hiệu quả để áp dụng, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đã được nhiều ý kiến đề nghị cần tháo gỡ, nhất là liên quan đến xây dựng các dự án đường bộ; Tách khâu giải phóng mặt bằng khỏi dự án đầu tư, xây dựng; Vướng mắc do quy định đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến cao tốc, quốc lộ phải dùng nguồn ngân sách Trung ương, không dùng nguồn ngân sách địa phương…

Việc xây dựng luật hoặc nghị quyết phải nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, nêu rõ căn cứ, cơ sở pháp lý, thực tiễn, khoa học để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đối tượng tác động; tiếp tục hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội kéo dài thêm 1 ngày

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội kéo dài thêm 1 ngày

Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh chương trình đợt 2 kỳ họp thứ 7, kéo dài thêm 1 ngày làm việc so với lịch cũ; đặc biệt là bổ sung nội dung thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào đúng ngày bế mạc.
Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số

Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số

Sáng 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đòn bẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong khi các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã và đang được lấp đầy bởi các nhà đầu tư, Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam với quy mô 20.000ha. Đây sẽ là mảnh đất lành, thu hút thêm nhiều “gia đình đại bàng”.
Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều ki

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại

Sau 2 tháng bị chó cắn, cụ bà mới phát bệnh dại
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (72 tuổi, ở Hòa Bình) chuyển đến khoa Cấp cứu, trong tình trạng phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván, sốc nhiễm khuẩn.